وجه تسمیه نام روستا

در خصوص وجه تسمیه نام روستا دو دیدگاه مطرح است : برخی نام روستا را  برگرفته از امامزاده شریف بن زید بن حسن بن علی علیهم السلام و میر مرتضی می دانند که با نام شهیدان شناخته و به مرور زمان به شرودان تغییر کرده است. دیدگاه دیگر وجه تسمیه روستا را این چنین بیان می کنند که در قدیم به دلیل کشاورزی و دامداری در این روستا شیر و گندم و جو به وفور یافت می شد که از نام این دو محصول عنوان شده است بدین صورت که “شیرودان” (شیر:شیر گاو و گوسفند و بز ،دان: دانه گندم و جو) که بر نام روستا گذاشته شده است و به مرور زمان تبدیل به شرودان تبدیل شده است.

فهرست