کاربریهای پیشنهادی طرح هادی

کاربری های پشنهادی:

کاربری مسکونی:

در طرح پیشنهادی به دلیل افزایش عرض گذرها و تخریب قسمتی از واحدهای مسکونی و تغییر کاربری برخی از واحدهای مسکونی به کاربری های خدماتی مورد نیاز روستا و مهم تر افزایش جمعیت روستا تا سال افق طرح، نیاز به پیش بینی کاربری مسکونی در سطح روستا لازم بنظر می رسد. و مساحتی مجموعا معادل ۴۹۱۹۱۵ متر مربع برای هر دو روستای شرودان و کروچ در نظر گرفته شده است.

کاربری توسعه آتی:

با توجه به موقعیت خاص روستا (واقع شدن در کنار بزرگترین شهر منطقه) و میزان تاثیرپذیری روستا از شهرهای همجوار، احتمال کمبود فضای مسکونی- خدماتی در روستا وجود دارد که برای جلوگیری از بروز مشکل در این زمینه اراضی با بکارگیری توسعه آن در طرح هادی با وسعتی معادل ۳۶۲۱۵ متر مربع در نظر گرفته شده اند.

کاربری تجاری:

در روستاهای مورد مطالعه در حاشیه محور اصلی واحدهای تجاری فراوانی شکل گرفته است در طرح هادی پیشنهادی جهت اجرای سریعتر پروژه تعریض محور اصلی کاربری تجاری بصورت شناور در اختیار بخشداری قرار می گیرد.

کاربری آموزشی:

کاربری های آموزشی اشتغال شده در هر دو روستا برابر با ۱۸۹۹۳ متر مربع می باشد که در طرح هادی پیشنهادی بنابر افزایش جمعیت روستا افزایش سطح پیشنهاد داده شده است.

کاربری های پیشنهادی:

پیش دبستانی ۱۵۷۴ متر مربع

دبستان ۵۸۲۲ متر مربع

دبیرستان ۷۷۹۶ متر مربع

کاربری اداری:

در طرح هادی دو روستا مساحتی برابر با ۳۳۵۲ متر مربع جهت کاربری اداری در نظر گرفته شده است که در حال حاضر ۲۳۹۱ مترمربع آن دارای وضع موجود می باشد.

کاربری مذهبی:

با توجه به وجود ۸ باب مسجد در هر دو روستا با مساحت ۶۵۷۵ متر مربع تا افق آینده طرح نیازی به توسعه یا افزایش کاربری مذهبی نمی باشد.

کاربری فضای سبز:

به دلیل نبود فضای سبز عمومی مساحتی برابر با ۳۵۱۸۵ متر مربع به این کاربری اختصاص داده شده است.

فهرست