فرصت های سرمایه گذاری

فهرست فرصت های سرمایه گذاری در روستا
عنوان پروژه محل اجرا اعتبار مورد نیاز شرح مشارکت دهیاری
 تجهیز زمین های کشاورزی به ابیاری قطره ای و بارانی
 ایمن سازی، به سازی و مقاوم سازی بناها
ایجاد کانیو در معابر جدید احداث
 بهسازی گذرها
 توسعه و بهبود گزارهای اقتصادی روستا
اموزش به کشاورزان جهت استفاده بهینه از ابزار و وسایل کشت و بذر
احداث واحدهای فرهنگی – اجتماعی
 توسعه واحدهای آموزشی روستا
توسعه و احداث فضای سبز عمومی
فهرست